REGULAMIN 3. EDYCJI NAGRODY LUDWIKA

Pobierz formularz zgłoszeniowy do Nagrody Ludwika

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyznawania Nagrody Ludwika, zwanej dalej Nagrodą.

2. Nagroda została ustanowiona w celu upamiętnienia Ludwika Gadzickiego, lubińskiego nauczyciela języka polskiego, poety, miłośnika teatru i jego gorącego propagatora wśród młodzieży.

3. Organizatorem akcji Nagroda Ludwika jest Teatr im. Heleny Modrzejewskiej z siedzibą w Legnicy (59-220), Rynek 39, Instytucja Artystyczna Samorządu Województwa Dolnośląskiego, REGON 390006486, NIP 691 020 53 57, zwany dalej Organizatorem.

4. Nagroda jest przyznawana raz do roku jednej osobie mieszkającej lub pracującej na terenie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego (powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki), zwanego dalej Zagłębiem Miedziowym.

5. Nagrodę stanowi:
a) nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł,
b) statuetka.

6. Nagroda przyznawana jest osobie nieszablonowej, mającej niezwykłe osiągnięcia lub ciekawe pasje, którymi potrafią zarażać innych; zaangażowanej w niekonwencjonalne działania na rzecz lokalnej społeczności; której sposób życia wykracza poza poprawność społeczną lub poprawność dnia codziennego.

7. Laureata nagrody wskazuje Kapituła Nagrody, zwana dalej Kapitułą.


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

1. Kandydatów do Nagrody może zgłosić osoba prywatna, organizacja lub instytucja.

2. Swoją kandydaturę do Nagrody można również zgłosić samodzielnie.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko Kandydata,
b) dane kontaktowe Kandydata: adres, telefon, e-mail,
c) dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej: adres, telefon, e-mail,
d) pisemną prezentację Kandydata i uzasadnienie słuszności przyznania mu nagrody (maks. 2 strona A4),

e) dokumentację dokonań Kandydata: fotograficzną, filmową, odnośniki do stron internetowych, dokumenty itp.
 

4. Zgłoszenie można przysłać w formularzu dostępnym na stronie http://nagroda.teatr.legnica.plw zakładce Regulamin.

5. Zgłoszenia kandydatów należy przysyłać najpóźniej do 15 października  2015 r. na adres: Teatr Modrzejewskiej, Rynek 39, 59-220 Legnica z dopiskiem Nagroda Ludwika lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Warunkiem formalnym, jaki musi spełnić Kandydat do Nagrody jest zamieszkiwanie lub zatrudnienie na terenie Zagłębia Miedziowego.


ETAPY PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Przyznawanie Nagrody będzie przebiegało w etapach:

a) I ETAP: trwa od 1 kwietnia do 15 października każdego roku i obejmuje zgłaszanie Kandydatów do Nagrody.

b) II ETAP: trwa od 15 października  do 30  października każdego roku i obejmuje pierwsze obrady Kapituły, podczas których ustalona zostanie lista Nominowanych do Nagrody. Lista zostanie podana do publicznej wiadomości, a Nominowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

c) III ETAP: trwa od 30 października do 6 listopada każdego roku i obejmuje drugie obrady Kapituły, podczas których wyłoniony zostanie Laureat Nagrody.

d) IV ETAP: dnia 6 listopada w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy odbędzie się uroczysta Gala z udziałem członków Kapituły i Nominowanych, którzy zostaną odznaczeni pamiątkowymi dyplomami. Następnie przewodniczący Kapituły ogłosi Laureata Nagrody i wręczy mu nagrodę.


KAPITUŁA

1. Przewodniczącym Kapituły jest Jacek Głomb, Dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.


2. Członków Kapituły powołuje co roku Przewodniczący Kapituły. Kapituła liczy pięciu jurorów.

3. Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci Członka Kapituły. W takim przypadku Przewodniczący powołuje nowego Członka Kapituły.

4. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia kapituły mogą mieć charakter telekonferencji.

5. W trakcie II ETAPU przyznawania nagrody Kapituła ogłasza listę od 3 do 7 osób Nominowanych.

6. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania tajności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.

7. Kapituła podejmując decyzję o wyborze listy Nominowanych oraz Laureata będzie się kierować w szczególności:
a) treścią uzasadnienia zgłoszenia Kandydata,
b) zgodnością postawy Kandydata z zapisami regulaminu i ideą Nagrody,
c) szacunkiem, jakim Kandydat cieszy się w swoim środowisku i jego aktywnością.

8. Z obrad Kapituły zostanie sporządzony protokół zawierający dane dotyczące głosowania, podpisany przez sekretarz Kapituły, którym będzie pracownik Organizatora. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dane osobowe zgłaszających i Kandydatów będą przetwarzane przez Organizatora dla celów przeprowadzenia akcji oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. Zgłaszającym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

2. Zgłaszający wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń, w całości lub w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska Zgłaszającego jak i bez takiego oznaczenia, w działalności Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym w szczególności, na publikację w Internecie oraz we wszelkich innych mediach.

 

3. Materiały dołączone do zgłoszenia Kandydata będzie można odebrać u Organizatora w terminie od 10 do 30 listopada.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania wyboru laureata Nagrody Ludwika, zmiany terminu ogłoszenia listy Nominowanych oraz wprowadzania zmian w Regulaminie.

5. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.


Legnica, 27 marca 2015 r.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy do Nagrody Ludwika